Page 10 - 85
P. 10

АГРОАКАДЕМИЯ

                   MANAGEMENTUL BURUIENILOR
                   ÎN AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

 Rurac Mihail, doctor în științe   Managementul buruienilor reprezintă o latură foarte importantă,
 agricole, conferențiar universitar, alături de cele trei principii fundamentale ale agriculturii conserva-
catedra de fitotehnie, Universitatea tive, care uneori este considerat de către cercetători al patrulea prin-
                   cipiu fundamental. Managementul buruienilor este crucial în imple-
  Agrară de Stat din Moldova    mentarea agriculturii conservative, dat fiind faptului că în câteva
                   țări ale lumii buruienile au fost cea mai mare piedică în adoptarea
                   agriculturii conservative.

Pentru a evita compromiterea sistemului conservativ de       vegetative de înmulțire a buruienilor perene. În agricultura
agricultură din cauză îmburuienării excesive a semănăturilor    conservativă semințele de buruieni sunt păstrate la suprafața
fermierii, arendașii, agronomii și toți cei responsabili de im-   solului și, respectiv, sporesc infestarea semănăturilor cu bu-
plementarea sistemului ar trebui obligatoriu să posede cu-     ruieni. Mai mult ca atât, schimbarea practicilor de lucrare a
noștințe fundamentale și abilități practice în domeniul ma-     solului din convenționale în conservative provoacă schimba-
nagementului buruienilor. Fermierii care doresc să profite pe    rea componenței floristice a speciilor de buruieni din câmp.
deplin de beneficiile agriculturii conservative trebuie să cu-   În sistemul conservativ de agricultură, prezența reziduurilor
noască și să poată identifica buruienile care prezintă pericol   la suprafața solului poate influența temperatura solului și
pentru culturile agricole din areal; să deosebească grupele     regimul de umiditate care afectează germinarea semințelor
de buruieni după durata perioadei de vegetație; să evalueze     de buruieni și modelele de răsărire pe parcursul perioadei
periodic starea semănăturilor până la aplicarea masurilor de    de vegetație a culturii. Unele specii de buruieni germinează
combatere și după; să poată alege corect erbicidele și să poa-   și cresc mai abundent în condițiile agriculturii conservati-
tă stabili norma de consum a soluției de lucru la efectuarea    ve. Multiplele cercetări efectuate în țară și peste hotare au
lucrărilor de erbicidare; să respecte măsurile de securitate la   demonstrat că în sistemul conservativ are loc înrădăcinarea
aplicarea produselor de uz fitosanitar.               buruienilor perene atât dicotiledonate, cât și cele monoco-
Pentru reîmprospătarea cunoștințelor în acest domeniu        tiledonate. Buruienile perene monocotiledonate sunt consi-
deosebit de utile pot fi următoarele izvoare: manualul       derate un pericol mai mare pentru sistemul conservativ. Față
”Herbologie aplicată: concepție ecologică de combate-        de cele anuale, buruienile perene se înmulțesc nu numai prin
re complexă a buruienilor în agroecosisteme ” elaborat de      semințe, dar și prin organe subterane de rezervă. Costreiul
Nicolaev Neonila și Ladan Serghei și ghidul ”Buruieni larg     mare și pirul târâtor, buruieni perene monocotiledonate, în
răspândite pe teritoriul Republicii Moldova” elaborat de un     afară de înmulțirea prin semințe se înmulțesc și prin rizomi.
grup de savanți din țară.                      Combaterea buruienilor fără lucrarea solului, este nou, com-
Lucrările solului, inclusiv arăturile, practicate în sistemul con- plicat dar posibil de realizat. Dovadă sunt câmpurile curate
vențional, distrug buruienile existente, încorporează în adân-   ale fermierilor care utilizează practicile agriculturii conserva-
cime semințele de buruieni scuturate la suprafața solului și    tive. Ideal, în timpul creșterii culturii, buruieni nu trebuie să
se întorc la suprafață și expun uscării și înghețului organele   existe pe câmp! Realizarea cu succes a măsurilor preventive
                                  și în cadrul unui asolament rațional, cu o cantitate suficien-
                                  tă de resturi vegetale și cu încadrarea culturilor succesive
                                  permite în unele cazuri minimizarea utilizării erbicidelor. Tot
                                  odată buruienile care cresc în timpul vegetației culturii, sunt
                                  nimicite cu erbicide postemergente, recomandate și pentru
                                  sistemul convențional de agricultură. Paralel cu aplicarea
                                  erbicidelor cu acțiune totală (glifosat) care deseori sunt un
                                  component al sistemului conservativ pot exista și alte măsuri
                                  de combatere a buruienilor. Utilizarea oricărei metode care
                                  ar putea crea condiții mai favorabile pentru planta cultivată,
                                  prin oprimarea sau nimicirea buruienilor, înseamnă că câm-
                                  pul va fi mai curat, iar recoltele mai bogate.
                                  Măsurile preventive
                                  Măsurile preventive cuprind metode care împiedică pă-
                                  trunderea unor specii noi de buruieni, pot stăvili răspândirea
                                  speciilor de buruieni foarte dăunătoare, limitează invadarea
                                  culturilor agricole de către buruieni și previn împrospătarea

10 Ноябрь - Декабрь 2017 № 11-12(85-86)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15